Handelsbetingelser og vilkår for erhvervskunder - B2B - engros

↓Scroll down for English↓

Når du handler med FashioNordic som leverer varemærket Dot & Doodle's er det din pligt som kunde at læse vores handelsbetingelser. Når du bekræfter din ordre, har du samtidig accepteret vores handelsbetingelser. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra FashioNordic. Betingelserne gælder i de tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og FashioNordic.

ORDRER

Alle ordrer afgivet på vores webshop, til en af vores agenter eller direkte til FashioNordic anses for bindende. Bemærk, at annullering af ordre, som udgangspunkt ikke er muligt.

EJENDOMSRETTEN til de leverede varer forbeholdes til hver en tid, indtil det fulde beløb er betalt.

LEVERINGSTID OG TRANSPORT

Levering af varer fra FashioNordic anses for sket, når ordregiveren/modtageren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker som regel med PostNord, afhængig af omstændighederne.

Leveringsomkostningerne er beregnet efter dagstakster og er i øjeblikket for:

DANMARK 1-6 stk kr. 60 | 7-12 stk. kr. 70 | 13-18 stk. kr. 80 | 19-24 stk. kr. 90 | 25-36 stk. kr. 100 | 37-48 stk. kr. 120 | 49 stk kr. 140, herover efter nærmere aftale.

SVERIGE og EU 1-6 stk DKK 90 | 7-18 stk. DKK 150 | 19-30 stk. DKK 200 | 31-36 stk. DKK 250 | 37-48 stk. DKK 280 | 49 stk DKK 300, herover efter nærmere aftale.

Som udgangspunkt er leveringstiden ca. 2 dage (DK) for varer, der findes på lager. Der kan dog i visse tilfælde være længere leveringstid, men dette vil altid blive oplyst af vores agent eller på den ordrebekræftelse, vi sender til dig. For forhåndsordrer til senere levering er den angivne leveringstid altid + 15 dage. Leveringstider kan altid oplyses pr. telefon eller mail.

ANSVAR FOR VARER

Ansvaret for varer købt hos FashioNordic overgår til dig som kunde på leveringstidspunktet.

REKLAMATION OG MANGLER

Ved levering skal du som køber straks foretage en undersøgelse af dine varer, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis der skal påberåbes mangler, skal du som køber straks kontakte FashioNordic, dog senest 8 dage efter modtagelsen. Såfremt du som køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan du som køber ikke senere gøre manglen gældende. Køber skal umiddelbart efter reklamationen kontakte FashioNordic for at aftale det nærmere forløb. Skal varen sendes retur sker dette for køberens egen regning og risiko. Hvis reklamationen godkendes, godtgøres den porto, du som butik har lagt ud. Bemærk, vi modtager ikke pakker på efterkrav. Kontakt os altid, så aftaler vi det videre forløb.

REKLAMATIONSFRIST

Eventuel reklamation på fejl og mangler skal FashioNordic ligeledes kontaktes senest 8 dage efter levering. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til FashioNordic, og vi vil som udgangspunkt reparere eller foretage en ny levering, såfremt varen er tilgængelig.

PRIS OG BETALING

Alle priser er ekskl. moms. Betalingsbetingelser er 30 dage netto, eller ved genbestilling online forudbetalt -5%.

BANKOVERFØRSEL

Vær opmærksom på, at der som oftest går 2 hverdage, før banken kan registrere din betaling overfor os.

RABATTER

Genbestillinger online som forudbetales -5%.

PERSONALEKØB -20%. Vi tilbyder personalekøb, såfremt vores lager tillader det. Dog max 1 stk. ekstra af hver style, udover det antal man har i sin bestilling (bestilling min. 6 stk. pr. style). Vi kan kun levere personaletøj hvis vi har løse str., for vi bryder ikke et sortiment for at levere tøj med rabat.

FAKTURA BETALING

DANMARK: FashioNordic's fakturaer overdrages til Midt Factoring A/S, CVR 83712619, Nygade 111, 7430 Ikast, tlf. 96601106, kundeservice@midtfactoring.dk, til hvem betaling med frigørende virkning herefter alene kan ske. Betaling skal ske til Danske Bank kontonr. 3333-2135620 med angivelse af kunde- og fakturanummer, medmindre der foreligger en aftale om automatisk træk via Leverandørservice. Levering har fundet sted. Eventuelle indsigelser bedes omgående meddelt Midt Factoring A/S. Ved betaling efter forfald beregnes rente 1,8% pr. måned.

SVERIGE: Var fordran enligt denna faktura har överlåtits till Midt Factoring A/S, CVR 83712619, Nygade 111, DK- 7430 Ikast, tel. +45 96601106, kundeservice@midtfactoring.dk. Betalning kan därför med befriande verkan endast ske till Midt Factoring A/S. Betalning skall ske till bankgironummer 5146-4378 (eller OCR-bankgironummer 5657-7588) hos Nordea Bank AB, Stockholm med angivande av kund- och fakturanummer. Leverans har ägt rum. Eventuella invändningar skall omgående meddelas Midt Factoring A/S. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,8% per månad.

EU: This invoice has been legally assigned to Midt Factoring A/S, CVR 83712619, Nygade 111, DK-7430 Ikast, phone +45 96601106, kundeservice@midtfactoring.dk, who alone is authorized to give valid discharge for payment of the amount due. Payment is to be made to Nordea Bank A/S, DK-0900 Copenhagen, SWIFT/BIC NDEADKKK, IBAN DK4820005005845450 quoting customer and invoice number. Delivery has been effected. Objections, if any, to be made to Midt Factoring A/S without delay. In case of delayed payment a 1,8% interest will be charged for each commenced month as from maturity date.

FORBEHOLD FOR PRISER OG ORDREBEKRÆFTELSER

Vi forbeholder os retten til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser som f.eks. tastefejl, eller valutaomregnings-fejl på vores hjemmeside. Ligeledes forbeholder FashioNordic sig retten til at begrænse antallet af solgte enheder til særlig markedsført pris. Bemærk venligst at så snart en ordre er indsendt af kunden, kan den ikke ændres eller annulleres. Hvis FashioNordic tillader en kunde at annullere en ordre, forbeholder FashioNordic sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr på 25% af værdien af den annullerede del af ordren. Ved ordrer til senere levering, kan kunden rette eller annullere ordren i 8 dage fra ordredato.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende producenters immaterielle rettigheder og sælger er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

DOWNLOAD HANDELSBETINGELSER PÅ PDF

ENGLISH:

Terms and Conditions for Customers - B2B - Wholesale

When you buy from FashioNordic, who distribute the brand Dot & Doodle's, it is your duty as a customer to read our terms and conditions. Once you confirm your order you have also accepted our terms and conditions. The following sales and delivery terms apply to all deliveries from FashioNordic. The terms apply in cases where no other written agreements have been made between you as a buyer and FashioNordic.

ORDERS

All orders placed on our webshop, placed with one of our agents, or placed directly to FashioNordic are considered as binding. Please note that cancellation of orders is not possible.

The delivered products belong to FashioNordic until the full amount is paid.

DELIVERY AND SHIPPING

Delivery of goods from FashioNordic has been effected when the buyer /recipient has received the goods. The shipment of goods usually takes place with PostNord and sometimes GLS depending on the circumstances.

Delivery costs are calculated according to daily rates and are currently for:

DENMARK 1-6 pcs. 60. | 7-12 pcs. DKK 70 | 13-18 pcs. DKK 80 | 19-24 pcs. DKK 90 | 25-36 pcs. DKK 100 | 37-48 pcs. DKK 120 | 49 pcs. 140, above, after agreement.

SWEDEN 1-6 pcs DKK 90 | 7-18 pcs. DKK 150 | 19-30 pcs. DKK 200 | 19-24 pcs. DKK 90 | 31-36 pcs. DKK 250 | 37-48 pcs. DKK 280 | 49 pcs DKK 300, according to agreement.

Usually delivery time is approx. 2 days (DK) for items in stock. In some cases there may be a longer delivery time which will always be informed by our agent or on the order confirmation we email to you. Delivery time on pre-orderes for later delivery is always + 15 days. Delivery times can always be found when you log in to your b2b-account or informed by phone or mail.

RESPONSIBILITY FOR GOODS

Responsibility for goods purchased from FashioNordic is transferred to you as a customer at the time of delivery.

CLAIMS

When receiving the shipment you must immediately investigate the goods. If you have any claims, you must immediately contact FashioNordic, and no later than 8 days after receipt. If you have discovered or should have discovered any defects and did not react as stated, you cannot make the claim later. The buyer must contact FashioNordic immediately after the complaint to agree on the further action. If the goods are returned, this will be done at your own expense and risk. Once the claim is accepted we will refund the return shipping costs. Please note, we do not receive any shipments C.O.D. Always contact us so we can agree on the further actions.

PRICE AND PAYMENT

All prices are excl. VAT. Payment terms are 30 days net, for orders placed and prepaid online -5%.

BANK TRANSFER

Please note that it is usually 2 business days before the bank can register your payment to us.

DISCOUNTS

Orders placed and prepaid online -5%.

Staff purchase 20%. We offer staff purchases, if our stock allows it. However, max 1 extra pcs. per style besides the number you have ordered (min. order per style 6 pieces). We can only supply staff purchase if we have free sizes as we do not open a full assortment to deliver single pieces.

INVOICE PAYMENT

DK: FashioNordic's fakturaer overdrages til Midt Factoring A/S, CVR 83712619, Nygade 111, 7430 Ikast, tlf. 96601106, kundeservice@midtfactoring.dk, til hvem betaling med frigørende virkning herefter alene kan ske. Betaling skal ske til Danske Bank kontonr. 3333-2135620 med angivelse af kunde- og fakturanummer, medmindre der foreligger en aftale om automatisk træk via Leverandørservice. Levering har fundet sted. Eventuelle indsigelser bedes omgående meddelt Midt Factoring A/S. Ved betaling efter forfald beregnes rente 1,8% pr. måned.

SE: Var fordran enligt denna faktura har överlåtits till Midt Factoring A/S, CVR 83712619, Nygade 111, DK- 7430 Ikast, tel. +45 96601106, kundeservice@midtfactoring.dk. Betalning kan därför med befriande verkan endast ske till Midt Factoring A/S. Betalning skall ske till bankgironummer 5146-4378 (eller OCR-bankgironummer 5657-7588) hos Nordea Bank AB, Stockholm med angivande av kund- och fakturanummer. Leverans har ägt rum. Eventuella invändningar skall omgående meddelas Midt Factoring A/S. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,8% per månad.

DE:Unser Guthaben laut vorliegender Rechnung ist an die Midt Factoring A/S, CVR 83712619, Nygade 111,DK-7430 Ikast, Tel. +45 96601106, kundeservice@midtfactoring.dk, abgetreten. Zahlung mit schuldbefreiender Wirkung kann nur an Midt Factoring A/S folgen. Zahlung ist an Danske Bank, SWIFT/BIC DABADEHH, IBAN DE75203205004989171712 zu erfolgen unter Angabe der Kunden- und Rechnungs-nummer, soweit eine Verabredung über automatische Zahlung via Sepa-Lastschrift-Mandat nicht vorliegt. Lieferung hat Statt gefunden. Im Falle von Einwänden gegen Forderung und/oder die Abtretung bitte umgehend die Midt Factoring A/S unterrichten. Bei Überschreitung des Verfalltages werden 1,8% Zinsen pro Monat ab Verfalltag berechnet. Die verkaufte Ware ist unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Midt Factoring A/S steht an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung Sicherungseigentum zu.

EU: This invoice has been legally assigned to Midt Factoring A/S, CVR 83712619, Nygade 111, DK-7430 Ikast, phone +45 96601106, kundeservice@midtfactoring.dk, who alone is authorized to give valid discharge for payment of the amount due. Payment is to be made to Nordea Bank A/S, DK-0900 Copenhagen, SWIFT/BIC NDEADKKK, IBAN DK4820005005845450 quoting customer and invoice number. Delivery has been effected. Objections, if any, to be made to Midt Factoring A/S without delay. In case of delayed payment a 1,8% interest will be charged for each commenced month as from maturity date.

CANCELLATION

We reserve the right to cancel an order if incorrect prices are stated, such as typos or currency conversion errors. FashioNordic also reserves the right to restrict the number of units sold at a special or reduced price.

Please note that once and order has been submitted by the Customer it cannot be changed or cancelled. If FashioNordic allows a Customer to cancel an order, FashioNordic reserves the right to charge a cancellation fee of 25% ogf the value of the cancelled part of the order to the Customer. On orders for later delivery, the Customer can edit or cancel the order 8 days after the date of order.

DOWNLOAD PDF WITH TERMS AND CONDITIONS

FASHIONORDIC | CVR. 18600706 | LINDENÆSVEJ 20 | DK-8300 ODDER | TLF. +45 30405040 | info@dotanddoodles.com