DK:

PERSONDATALOVEN
Den nye lovgivning – Persondataforordningen: Det er ikke nyt for os at passe godt på dine data. Men ny EU-lovgivning i skikkelse af persondataforordningen skærper fra den 25. maj 2018 kravene til, at vi kan dokumentere, hvordan vi behandler og passer på dine data.

For at kunne handle i webshoppen skal du som minimum oplyse:

Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. 

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom. 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til os via e-mail info@dotanddoodles.com

Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@dotanddoodles.com

Cookies: En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer eller mobilenhed, hvorfra der hentes oplysninger ved efterfølgende besøg. Hvis du benytter dig af vores tjenester, antager vi, at du accepterer brugen af cookies.

ENG:

PRIVACY LAW The new legislation - Personal Data Regulation: It is not new to us to take good care of your data. However, as of May 25, 2018, new EU legislation in the form of the Personal Data Regulation will increase the requirements that we can document how we treat and keep your data.

To be able to shop in the webshop, you must provide at least the following information:

Name

Address

Email address

Telephone / mobile number

The above data is stored with information about which items you have purchased for 5 years from the end of the fiscal year to which the information relates, cf. section 10 of the Public Administration Act, after which the information is deleted.

If you have created a login to be able to do self-service with us, your personal information and order information will not be deleted unless you ask us to. Information is not disclosed or sold to third parties unless this happens in connection with a restructuring or a full or partial sale of the company. Possible disclosure in such a situation will be in accordance with the personal data law currently in force. As a customer you have the possibility of insight into our registration of data about you and you may object to a registration pursuant to the rules of this in the Privacy Policy and inquiry in connection with this, be addressed to us by email info@dotanddoodles .com

Disclosure Agreements (purchase orders) can be concluded in Danish or English and are kept by the company for 5 years, in accordance with the Accounting Act. It is not possible to access the contract subsequently via our website. If you wish to receive a new copy of the contract per. E-mail, then send an e-mail to: info@dotanddoodles.com

Cookies: A cookie is a small text file stored on your computer or mobile device from which information is retrieved on subsequent visits. If you use our services, we assume you agree to the use of cookies.